Credit24

Kredītlīnijas līguma vispārīgie noteikumi

1. Definīcijas

Kredītlīnijas vispārīgajos noteikumos (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) izmantotie termini ir lietoti sekojošās nozīmēs:

Aizdevējs nozīmē SIA “IPF Digital Latvia”, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 50003913651, juridiskā adrese: 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050.

Aizņēmuma likme ir likme saskaņā ar kuru tiek aprēķināti Procenti.

Anuitātes metode nozīmē maksājumu grafika izstrādes metodi, saskaņā ar kuru Kredīta pamatsummas un uzkrāto Procentu kopējais ikmēneša maksājums, ko Klients veic Aizdevējam, saglabājas nemainīgs visā atmaksas periodā, izņemot pēdējo maksājumu, kas atšķiras veikto noapaļošanas darbību rezultātā.

Darba diena nozīmē ikvienu kalendāro darba dienu no pirmdienas līdz piektdienai, neskaitot Latvijas Republikā oficiāli noteiktās brīvdienas un svētku dienas, un ikvienu citu dienu, kas netiek uzskatīta par bankas darba dienu.

Cenrādis nozīmē Aizdevēja cenrādi, kas ir pieejams Interneta vietnē www.credit24.lv tā spēkā esošajā redakcijā ar grozījumiem, ko Aizdevējs periodiski un vienpersoniski tajā var izdarīt.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa ir saskaņā ar 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 2.pielikumu izstrādāta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa.

Gada procentu likme (GPL) ir procentu likme, kas tiek iegūta, izsakot kredīta izmaksas kā gada procentu likmi par Kredītlimita summu, pieņemot, ka Kredītlimits tiek izņemts pilnībā ar pirmo izmaksas pieprasījumu un tiks atmaksāts vienādos maksājumos 12 mēnešu laikā, kā arī Aizņēmuma likme un Līgumā paredzētās izmaksas paliek nemainīgas. Procenti tiek ietverti gada procentu likmes aprēķinā.

Individuālie noteikumi nozīmē dokumentu, kas ietver informāciju par Klientam piešķirtās Kredītlīnijas sakarā veicamajiem maksājumiem, Aizņēmuma likmi un Maksimālo atmaksas periodu.

Klients nozīmē ikvienu Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošu fizisku personu, kam Latvijā ir dzīvesvieta (adrese) un konts Latvijā reģistrētā bankā un kura noslēgusi Līgumu ar Aizdevēju.

Kredītlimits nozīmē Klientam piešķirtās kredītlīnijas maksimālo summu.

Kredīts nozīmē Klienta saņemto un neatmaksāto līdzekļu kopsummu.

Lietotāja konts nozīmē Aizdevēja datu bāzē reģistrēts, Klientam atvērts konts, kas ietver datus par Klienta Kredītlimitu.

Līgums nozīmē šo kredītlīnijas līgumu un sastāv no Datu Subjekta piekrišanas noteikumiem, Individuālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem, Klienta pieteikuma un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapas.

Maksimālais atmaksas periods nozīmē laika posmu, kurā Klientam ir jāveic Kredīta atmaksa.

Minimālais ikmēneša maksājums nozīmē minimālo ikmēneša maksājuma summu, ko Klients maksā Aizdevējam ik mēnesi, kamēr Kredīts nav atmaksāts. Minimālais ikmēneša maksājums sastāv no:

(a) Kredīta pamatsummas un uzkrāto Procentu kopsummas, kas, piemērojot Anuitātes metodi, ir izdalīta ar Maksimālajā atmaksas periodā ietverto mēnešu skaitu; un

(b) citiem Līgumā noteiktajiem maksājumiem.

Nokavējuma procenti nozīmē procentus par katru Kredīta pamatsummas daļas atmaksas kavējumu ar Aizņēmuma likmi, kurai pievienoti 0,05% dienā.

Pašapkalpošanas sistēma nozīmē pakalpojumu, ko Aizdevējs nodrošina savā Interneta vietnē, kas ļauj Klientam pašam pārvaldīt savu Lietotāja kontu un saņemt paziņojumus par Līgumu.

Pārstāvis ir juridiska persona, kuru Aizdevējs ir pilnvarojis reģistrēt Klientus, pieņemt Klienta pieteikumus un veikt Klientu identificēšanu Aizdevēja vārdā. Pārstāvju saraksts ir pieejams Aizdevēja mājas lapā.

Procenti nozīmē procentu maksājumu par Kredīta izmantošanu, kas aprēķināti saskaņā ar Aizņēmuma likmi.

Puses un Puse nozīmē Aizdevēju un Klientu, abus kopā vai katru atsevišķi.

Reģistrācijas maksa nozīmē maksu par Klienta reģistrāciju. Gadījumā, ja Klienta pieteikums tiek iesniegts ar Pārstāvja starpniecību, šāda maksa netiek piemērota.

Trešā persona nozīmē ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas nav Līguma Puse.

2. Kredītlīnijas pieteikums

2.1. Lai pieteiktos kredītlīnijai, Klients aizpilda pieteikuma formu Interneta vietnē www.credit24.lv un no Klienta bankas konta pārskaita uz Aizdevēja bankas kontu Reģistrācijas maksu. Klients piekrīt nodot savus personas datus Aizdevējam un apliecina, ka Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Klienta datus Datu subjekta piekrišanas noteikumos, kas parakstīti pirms Klienta pieteikuma iesniegšanas, paredzētajiem mērķim.

2.2. Klients, kas piesakās kredītlīnijai ar Pārstāvja starpniecību, aizpilda un iesniedz Klienta sagatavotu pieteikumu kopā ar Datu subjekta piekrišanas noteikumiem Pārstāvim. Iesniedzot pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību, Klients piekrīt nodot savus personas datus Aizdevējam un apliecina, ka Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Klienta datus Datu Subjekta piekrišanas noteikumos, kas parakstīti pirms Klienta pieteikuma iesniegšanas, paredzētajiem mērķim.

2.3. Aizdevējs izvērtē Klienta kredītspēju, balstoties uz Klienta iesniegto un publiskās datu bāzēs pieejamo informāciju. Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Klienta iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, lai pārbaudītu Klienta datus. Aizdevējam nav pienākuma atdot saņemtos dokumentus.

2.4. Pēc visu dokumentu un informācijas saņemšanas, Aizdevējs pieņem lēmumu par Kredītlimitu. Aizdevējs ir tiesīgs nepiešķirt Kredītlimitu, nesniedzot Klientam jebkādu paziņojumu šajā sakarā. Aizdevējs apņemas informēt Klientu gadījumā, ja pieteikums tiek noraidīts, pamatojoties uz informāciju, kas ir saņemta no publiskajām datu bāzēm, informējot Klientu par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedzot ziņas par izmantoto datubāzi.

3. Līguma noslēgšana un Klienta apliecinājumi

3.1. Līgums ir noslēgts ar brīdi, kad Aizdevējs ir pieņēmis pozitīvu lēmumu par Kredītlimitu. Aizdevējs apņemas informēt Klientu par apstiprinoša lēmuma pieņemšanu.

3.2. Līguma noslēgšanas brīdī vai gadījumā, ja Klients ir iesniedzis pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību, pēc tam, kad Līgums ir noslēgts vienojoties telefoniski, Klientam pa e-pastu tiek nosūtīti Individuālie noteikumi, Vispārīgie noteikumi un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa. Ja Klientam nav e-pasts vai ja Klients lūdz, visi dokumenti tiek nosūtīti Klientam pa pastu.

3.3. Līguma darbības laikā Klients ir tiesīgs pieprasīt no Aizdevēja Līguma noteikumus un Aizdevējs apņemas nodot tos Klientam, izmantojot kādu pastāvīgu informācijas nesēju.

3.4. Iesniedzot pieteikumu Kredītlīnijai, Klients apliecina, ka:

3.4.1. Līguma noslēgšana ir Klienta brīvas gribas izpausme, un tas nav noslēgts Trešo personu ietekmes rezultātā vai kādu citu ārkārtas faktoru, vai ārkārtas vajadzību ietekmes rezultātā;

3.4.2. Aizdevējam iesniegtā informācija par Klientu ir patiesa un tiesiska un var tikt pārbaudīta, pamatojoties uz dokumentiem;

3.4.3. Klienta finanšu stāvoklis ļauj Klientam noslēgt Līgumu un uzņemties Līgumā paredzētās saistības;

3.4.4. Klients ir rūpīgi iepazinies ar Līguma Vispārīgiem noteikumiem un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu un minētie noteikumi ir tam saprotami, kā arī apliecina tā tiesības saņemt no Aizdevēja detalizētu (papildu) informāciju Līguma sakarā.

3.4.5. Pieteikuma iesniegšanas laikā Klients neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

4. Kredītlimita piešķiršana

Noslēdzot Līgumu, Klientam tiek piešķirts Kredītlimits Individuālajos noteikumos noteiktajā apmērā. Puses ir tiesīgas vienoties par Kredītlimita apmēra palielināšanu vai samazināšanu. Šādas izmaiņas tiks uzskatītas par Līguma grozījumiem un Aizdevējs izsniegs Klientam grozītos Individuālos noteikumos, ietverot tajos Kredītlimita apmēru, par kuru Puses ir vienojušās.

5. Kredītlimita izmantošana

5.1. Klients ir tiesīgs izmantot Kredītlimitu, iesniedzot izmaksas pieprasījumus, izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu vai kādu citu formātu, ko noteicis Aizdevējs, un saskaņā ar Aizdevēja noteiktu procesu. Klientam ir jāizpilda visi izmaksas priekšnoteikumi. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji noteikt izmaksas minimālo summu un izmaksas priekšnoteikumus.

5.2. Klients var saņemt naudas summu līdz Kredītlimita apmēram. Aizdevējs noraida Klienta izmaksas pieprasījumu, ja tiek pārsniegts Kredītlimits.

5.3. Aizdevējs ir tiesīgs neatļaut Kredītlimita izmantošanu un bloķēt visas turpmākās izmaksas, ja:

5.3.1. pastāv aizdomas par nesankcionētu vai prettiesisku Lietotāja konta izmantošanu vai krāpnieciskām darbībām;

5.3.2. pastāv ar drošību saistīti apstākļi, ko Aizdevējam ir nepieciešams ņemt vērā;

5.3.3. Klients ir pieļāvis Līguma vai kādas citas Klienta un Aizdevēja starpā noslēgtas vienošanās noteikumu pārkāpumu;

5.3.4. Aizdevējs pamatoti uzskata, ka ir būtiski pieaudzis risks, ka Klients nespēs izpildīt tā maksājuma saistības vai arī pastāv šāda riska pieauguma draudi. Šādi gadījumi ietver, bet neaprobežojas ar:

(a) Klienta finanšu stāvokļa pasliktināšanos vai gadījumiem, kad pēc Aizdevēja pamatotiem ieskatiem Klienta finanšu stāvoklis varētu pasliktināties tādā apmērā, kas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Klienta spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības;

(b) Klients ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu;

(c) Aizdevēja vai Trešo personu datu bāzēs ir iekļauta negatīva kredītinformācija par Klientu;

(d) Klients vairs nav Latvijas iedzīvotājs vai ir iesniedzis Aizdevējam paziņojumu par pārcelšanos uz ārvalstīm, vai arī Klients nav sasniedzams viņa norādītajā adresē.

5.4. Aizdevējs ir tiesīgs pārtraukt vai bloķēt Kredītlimita lietošanu gadījumā, ja ir pieaudzis Aizdevēja iekšējais kredītrisks un pēc Aizdevēja pamatotiem ieskatiem turpmāka Kredītlimita lietošana būtiski nelabvēlīgi ietekmētu Aizdevēja finanšu stāvokli.

5.5. Aizdevējs apņemas informēt Klientu par Kredītlimita pārtraukšanu vai bloķēšanu un, ja šādas pārtraukšanas/bloķēšanas pamatā esošie apstākļi ir novērsti, atjaunot izmaksas pieprasījumu pieņemšanu. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas saistībā ar šādu pārtraukšanu/bloķēšanu.

6. Lietotāja konta uzturēšana

Klients izmanto Lietotāja kontu Pašapkalpošanās sistēmā, lai iesniegtu naudas izmaksu pieprasījumu no Kredītlimita, veiktu Kredīta atmaksu, kā arī varētu pārvaldīt citu ar Kredītlimitu saistītu informāciju.

7. Rēķinu izrakstīšana un Kredīta atmaksāšanas kārtība

7.1. Klients veic Kredīta atmaksu, maksā Procentus un citus maksājumus katru mēnesi saskaņā ar Aizdevēja izsniegtu rēķinu. Aizdevējs izraksta Klientam rēķinu vismaz Minimālā ikmēneša maksājuma apmērā par katru mēnesi, kurā pastāv Klienta neatmaksāti Kredīta, Procentu vai citi maksājumi.

7.2. Aizdevējs nosūta Klientam rēķinu elektroniski vai gadījumā, ja elektroniskā pasta adrese nav norādīta – pa pastu. Klients piekrīt saņemt elektroniskus rēķinus un šāds rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Klientu no rēķinā norādīto maksājuma saistību savlaicīgas izpildes. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma veikt visu izrakstīto rēķinu savlaicīgu samaksu. Jebkurš maksājums ir uzskatāms par veiktu dienā, kad summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

7.3. Klienta veiktie maksājumi Aizdevējam tiek izmantoti veicamo maksājumu segšanai sekojošā kārtībā: Procentu maksājumiem, Nokavējuma procentu maksājumiem, Kredīta atmaksāšanai un maksājumiem par papildus pakalpojumu lietošanu, kuriem Klients pieteicies konkrētā mēneša laikā, un līgumsoda, ja tiek piemērots, un piedziņas izmaksu segšanai.

7.4. Veicot maksājumu, Klients norāda maksājuma informāciju un Klienta numuru. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Cenrādī noteikto maksājuma izsekošanas maksu, gadījumā, ja Klienta norādītā maksājuma informācija ir neprecīza vai arī Klients nav norādījis Klienta numuru. Gadījumā, ja šādā situācijā Aizdevējs nespēj identificēt maksājuma veicēju, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam Procentus un Nokavējuma procentus līdz rēķina samaksai.

7.5. Klients ir tiesīgs veikt Kredīta pirmstermiņa atmaksu pilnībā vai daļēji, Procentus maksājot tikai par to laika posmu, kurā Klients ir lietojis Kredītu. Jebkurā gadījumā Klientam ir jāveic Aizdevējam maksājums vismaz Minimālā ikmēneša maksājuma apmērā par katru mēnesi, kurā pastāv Klienta neatmaksāti Kredīta, Procentu vai citi maksājumi.

8. Kredīta brīvdienas un citi papildu pakalpojumi

8.1. Klients ir tiesīgs izmantot kredīta brīvdienu pakalpojumu saskaņā ar Aizdevēja noteikto kārtību Pašapkalpošanās Sistēmā, maksājot Aizdevējam Cenrādī noteikto kredīta brīvdienu pakalpojuma maksu.

8.2. Klients ir tiesīgs izmantot arī citus Aizdevēja piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar noteiktajiem noteikumiem Aizdevēja piedāvājumos un Cenrādī. Šādu pakalpojuma noteikumi pieejami Aizdevēja mājas lapā un/ vai Klienta Pašapkalpošanās Sistēmā.

9. Procenti un Nokavējuma procenti

9.1. Aizdevējs ir tiesīgs ieturēt no Klienta Procentus un Nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Klientam ir pienākums atmaksāt visus maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto.

9.2. Procenti tiek aprēķināti katru dienu, piemērojot Aizņēmuma likmi un ņemot vērā faktisko dienu skaitu mēnesī, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. Procenti tiek maksāti katru mēnesi saskaņā ar rēķinu.

9.3. Ja vien ir savienojams ar citiem tiesiskā aizsardzības līdzekļiem, Aizdevējs ir tiesīgs veikt aprēķinus un pieprasīt no Klienta Nokavējuma procentu samaksu, ja rēķina samaksas datumā netiek veikts maksājums vismaz Minimālā ikmēneša maksājuma apmērā.

9.4. Klients veic samaksu par Klienta izmantotajiem papildu pakalpojumiem apmērā, kas ir norādīts Līgumā vai Aizdevēja Cenrādī, kas ir spēkā šāda pakalpojuma izmantošanas dienā.

10. Citi Klienta pienākumi

10.1. Klients apņemas informēt Aizdevēju 5 (piecu) dienu laikā:

10.1.1. par izmaiņām Klienta kontaktinformācijā (vārda, uzvārda, adreses, telefona numura vai elektroniskā pasta adreses maiņa);

10.1.2. par apstākļiem, kas samazina vai potenciāli varētu samazināt Klienta maksātspēju vai kredītspēju, kā arī par esošajām vai potenciālajām līgumsaistību izpildes grūtībām;

10.1.3. ikvienu apstākli, kas pasliktina vai potenciāli varētu pasliktināt Klienta finanšu stāvokli, tajā skaitā ikvienu tiesas vai šķīrējtiesas procesu, vai izpildu darbībām, ko ierosinājis vai, kas ir ierosinātas pret Klientu.

11. Neizpildes gadījumi un neizpildes konstatēšana

11.1. Aizdevējs ir tiesīgs nekavējoties bloķēt turpmākas izmaksas un pieprasīt Kredīta, Procentu un citu maksājumu samaksu pilnā apmērā, iesniedzot rakstveida paziņojumu, ja:

11.1.1. Kāda Līgumā noteiktā maksājuma kavējums sasniedz vismaz 15 dienas un maksājums netiek veikts;

11.1.2. Klients ir iesniedzis Aizdevējam maldinošu vai nepatiesu informāciju, kas ir veicinājusi vai ietekmējusi Kredītlimita piešķiršanu;

11.1.3. Klienta maksātnespējas gadījumā.

11.2. Gadījumā, ja izpildās kāds no 11.1. apakšpunktiem, Aizdevējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, bet Līguma 11.1.2 un 11.1.3.pārkāpuma gadījumā – piemērot arī maksimālo līgumsodu 10% apmērā no neatmaksātā Kredīta, nepiedzenot citus zaudējumus. Gadījumā, ja Aizdevējs izbeidz Līgumu, Klientam ir pienākums veikt visa Kredīta, uzkrāto Procentu un citu maksājumu atmaksu pilnā apmērā nekavējoties pēc Aizdevēja rakstveida paziņojuma saņemšanas.

11.3. Līgumā noteikto maksājuma saistību neizpildes gadījumā Aizdevējs ir tiesīgs īstenot piedziņas pasākumus. Klients piekrīt, ka piedziņas pasākumu īstenošanai Aizdevējs ir tiesīgs piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kas ieguvušas licenci parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai. Klients apzinās, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Klientam ir pienākums atlīdzināt radušos izdevumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu saskaņā ar piemērojamām tiesībām, faktiskajām pakalpojumu izmaksām un parāda atgūšanas sniedzēju rēķinu.

11.4. Aizdevējs patur tiesības informēt Trešās personas, kuras uztur attiecīgas datu bāzes, par Klienta maksājuma saistību neizpildi.

12. Atteikuma tiesības

12.1. Klients ir tiesīgs atteikties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai arī skaitot no dienas, kad Klients ir saņēmis Līgumu papīra formā vai elektroniski. Klients piekrīt tam, ka Aizdevējs uzsāk Līguma izpildi nekavējoties pēc tā noslēgšanas. Līguma grozījumi nepiešķir Klientam atteikuma tiesības.

12.2. Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, Klients iesniedz Aizdevējam rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Lai šāda atteikšanās no Līguma stātos spēkā, Klients apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu iesniegšanas atmaksāt izmantotā Kredīta summu, uzkrātos Procentus par to laika posmu, kurā Klients ir lietojis Kredītu, un kompensēt Aizdevējam neatmaksājamās izmaksas, kuras Aizdevējs veicis publiskajām varas institūcijām. Līgums paliek spēkā, ja šāds maksājums netiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

12.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Klients atsakās no Līguma, automātiski tiks izbeigtas arī saistītās vienošanās par papildu pakalpojumu sniegšanu. Gadījumā, ja pēc atteikšanās no Līguma Klients vēlas saglabāt saistītās vienošanās spēkā esamību, tas apņemas informēt Aizdevēju par iepriekš minēto 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas.

13. Līguma grozījumi

13.1. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Kredītlimita apmēru un Aizņēmuma likmi, ja šādas izmaiņas ir pamatotas ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu/samazinājumu vai citu izmaksu pieaugumu/samazinājumu.

13.2. Aizdevējs apņemas informēt Klientu par Līgumā vienpusēji izdarītajiem grozījumiem, t.sk. par grozījumiem Kredītlimita apmērā un Aizņēmuma likmē, 1 (vienu) mēnesi pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā, un šādas izmaiņas stāsies spēkā pēc minētā 1 (viena) mēneša perioda beigām. Klients ir tiesīgs nepiekrist paredzētajiem grozījumiem un izbeigt Līgumu minētā 1 (viena) mēneša perioda laikā, informējot Aizdevēju par iepriekš minēto rakstveidā. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Aizdevējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Kredītlimita izmantošanas nodrošināšanu.

13.3. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Līguma noteikumus, gadījumā, ja šādu izmaiņu pamatā ir grozījumi patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos tiesību aktos, un šādi Līguma grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos tiesību aktos. Aizdevējs iepriekš informēs Klientu par šādām izmaiņām. Klients ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Līgumu gadījumā, ja tas nepiekrīt šādām izmaiņām.

13.4. Aizdevējs patur tiesības vienpersoniski izdarīt izmaiņas Cenrādī ar tūlītēju spēku, iesniedzot Klientam attiecīgu paziņojumu.

14. Līguma termiņš un tā izbeigšana

14.1. Noslēgtais Līgums ir beztermiņa līgums. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu jebkurā brīdī bez pamatota iemesla. Klients iesniedz Aizdevējam izbeigšanas paziņojumu rakstveidā vai, izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Aizdevējs iesniedz Klientam izbeigšanas paziņojumu rakstveidā vai, izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu, vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš.

14.2. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz 13.3 un 14.1. apakšpunktu, Klients apņemas veikt Kredīta atmaksu saskaņā ar spēkā esošo Minimālā ikmēneša maksājuma grafiku.

15. Klienta atbalsta pasākumi, strīdu izskatīšana un piemērojamie tiesību akti

15.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī šī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt konta izrakstu ar Kredīta atmaksas tabulu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru puses vienojas.

15.2. Puses ir izteikušas vēlmi risināt visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma sakarā, savstarpēju pārrunu ceļā. Domstarpību un citu jautājumu, kas skar Klienta un Aizdevēja attiecības, gadījumā, Klients var sazināties ar Aizdevēja klientu apkalpošanas dienestu: e-pasts: info@credit24.lv vai arī zvanot uz Klientu apkalpošanas dienesta tālruni: 20140014. Gadījumā, ja Puses nespēj atrisināt radušos strīdu savstarpēju pārrunu ceļā, jebkura no Pusēm ir tiesīga nodot strīdu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

15.3. Aizdevēja uzraudzības iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010. Aizdevējam saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr. NK–2016-51 ir izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. NK–2016–042 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kas ir derīga no 2016.gada 9.novembra uz nenoteiktu laiku.

15.4. Aizdevējs ir reģistrējis Datu Valsts Inspekcijā personas datu apstrādi un saņēmis apliecību Nr.001596.

15.5. Līguma darbību un saistītos jautājumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

16. Atbildības ierobežojumi un nepārvarama vara

16.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Puses saistību neizpildes rezultātā, ko izraisa netipiski vai neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses kontroles, ar nosacījumu, ka ietekmētā Puse var pierādīt, ka tā, piemērojot pienācīgu rūpību, nespēja pārvarēt vai novērst šādus šķēršļus. Ietekmētā Puse apņemas nekavējoties informēt otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to pamatojumu.

16.2. Aizdevējs nav atbildīgs par tādu saistību neizpildi, ko izraisa Interneta vai pakalpojumu darbības pārtraukumi, ko izraisa netieši vai izrietoši bojājumi.

16.3. Aizdevējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jebkurā brīdī un neturpināt jaunu kredītu izsniegšanu. Aizdevējam ir tiesības apturēt pakalpojuma sniegšanu jebkurā laikā un pārtraukt jaunu Kredītu izsniegšanu.

17. Nobeiguma noteikumi

17.1. Visi paziņojumi Pusēm šī Līguma sakarā tiek noformēti latviešu valodā un tiek nosūtīti uz pasta vai e-pasta adresi un Klients var nosūtīt paziņojumus Aizdevējam, izmantojot faksu uz numuru, kas norādīts Aizdevēja mājas lapā. Paziņojumu nodošanai Puses ir tiesīgas izmantot arī Pašapkalpošanās sistēmu, savukārt Aizdevējs ir tiesīgs sūtīt paziņojumus uz Klienta tālruni ar īsziņu vai mobilo aplikāciju starpniecību. Puses vienojas, ka paziņojumiem, kas nodoti ar Pašapkalpošanās sistēmas starpniecību, ir tāds pats juridiskais spēks kā rakstveidā noformētiem paziņojumiem, kas nosūtīti pa pastu, elektronisko pastu vai faksu.

17.2. Paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu, ja saņemts nosūtīšanas apliecinājums, vai, ja tas nosūtīts vēstulē – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc nosūtīšanas, un 1 (vienas) kalendārās dienas laikā, ja nosūtīts elektroniski vai izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu.

17.3. Aizdevējs ir tiesīgs nodot ar šo Līgumu nodibinātos prasījumus pret Klientu, ieskaitot cesijas tiesības, jebkurai Trešajai personai bez Klienta piekrišanas,

17.4. Aizdevējs ir tiesīgs ieķīlāt Aizdevēja prasījumus pret Klientu par labu jebkurai Trešajai personai pēc Aizdevēja ieskatiem, bez Klienta piekrišanas. Parakstot šo Līgumu, Klients sniedz Aizdevējam un Trešajai personai, kuras labā Aizdevējs ir ieķīlājis no Līguma izrietošās tiesības, neatsaucamu piekrišanu veikt tā personas datu apstrādi apmērā, kādā tas ir nepieciešams Aizdevēja un Trešās personas prasījumu apmierināšanai.